ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество
"Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество" преследва следните цели:
да подпомага просветното, културното и стопанското развитие на гражданското общество в Република България и чужбина;
да стимулира междукултурен и творчески обмен на опит, умения и идеи;
да предоставя възможности за съвременно и ефективно професионално обучение в различни области от ключово значение за развитието на културния и бизнес потенциал на гражданското общество като: култура, културен обмен и мостове, изкуство, всички форми на туризъм;
да популяризира новите технологии в сферата на обучението и практиката, чрез "учене за цял живот", формално и неформално професионално обучение, "обучение на работното място", практически опит и други;
да обединява творци от различни области на съвременните изкуства и да създава условия за изява и да популяризира работата на млади творци;
да насърчава иновативни идеи и нови форми на изкуство;
да организира конференции, семинари и работни срещи по въпросите на развитието на културния и бизнес потенциал на гражданското общество.

За постигането на своите цели, Фондацията извършва следните дейности:
реализира проучвания и анализи според нуждите на членовете и партньорите на Фондацията;
привлича експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията;
привлича нови членове, популяризира и разширява дейността на Фондацията;
изгражда бази данни с организации, творци, проекти, събития и други, свързани с традиционните и съвременните изкуства, туризма и професионалното обучение;
организира и провежда обучения по традиционни и съвременни изкуства, туризъм и култура;
разработва и издава информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си;
организира и провежда семинари, конкурси, партита, фестивали, изложби, концерти и други;
осъществява различни изследователски програми, проекти и инициативи;
осъществява експертна и консултантска дейност;
участва при разработване и реализацията на проекти на партньорски организации;
осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина;
осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на Фондацията, които не противоречат на националните закони.
© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.