ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

През септември 2018г. представители на ФРКБПГО взеха участие в заключителната среща и конференция по проект 2IMINED, проведени във Вилнюс, Литва на 13 и 14 септември.

По време на конференцията партньорите представиха националните версии на завършената платформа www.migis.eu и споделиха с аудиторията ситуацията на мигрантите в техните страни – България, Румъния, Италия, Белгия, Литва и Латвия.

            

 

 

 

На 14 септември 2018г. Зорница Станева представи проект “Pathway through religions”(подкрепен по програма Erasmus+, номер2017-1-IT02-KA201-036784) по време на конференция, организирана във връзка с проект 2IMINED за начално образование на мигранти, организирана във Вилнюс, Литва. Участниците в конференцията получиха достъп и до интернет сайта на проекта, което ще им даде възможност допълнително и текущо да се запознават с резултатите.

            

 

 

 

 

На 12-13 юли 2018г. ФРКБПГО организира и проведе, със съдействието на частна детска градина „Мечтатели“ и Варненски икономически университет, заключителната партньорска среща и конференция във връзка с проект HealthEDU. Повече снимки и информация можете да откриете на фейсбук страницата - https://www.facebook.com/cubufoundation/, а тук можете да свалите изработения методически материал, преведен на български език.

            

                                

През месеци май и юни 2018г. в Бургас, с подкрепата на МОМ – мисия Бургас, ФРКБПГО проведе 3 информационни сесии за мигранти, с цел представяне на платформата – migis.eu – изработена по проект 2IMINED. Благодарение на факта, че експертите от ФРКБПГО положиха всички усилия, за да преведат migis.eu не само на български и английски езици, но и на руски, който е езика на основната група мигранти с намерение да се задържат в страната дългосрочно, привлечени от икономически или социални фактори.

            

 

 

 

От март 2018г. ФРКБПГО започна работа по проект Our S.C.O.P.E. - Our Self Consciousness on Peer Education (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2017-3-IT03-KA205-012194). Във връзка с проекта, в Палермо, Италия през април 2018г. бе проведена първа среща, в която се включиха представители на всички партньорски организации. В интервала между април и октомври 2018г., когато ще бъде проведена втората партньорска среща в София, България, партньорите изработиха национални проучвания на ситуацията на младежите в неравностойно положение, бе изработен транснационален анализ и въпросници за анкетиране на младежи, които да бъдат включени в проекта в трите възрастови групи – фасилитатори (20-25 годишни), ко-фасилитатори (16-20 годишни) и ученици (14-18 годишни).

ФРКБПГО е готова с определянето на групите фасилитатори и ко-фасилитатори, които трябва да се включат в първи младежки обмен догодина в Дери, Северна Ирландия.

              

 

 

 

 

 

 

 През април 2018г. ФРКБПГО се включи в партньорска среща по проект CULPEER в Палермо, Италия, където домакини бяха Music’Arte
, които запознаха участниците с добрата практика на Centro Tau. Освен това, срещата бе полезна и с фиксирането на следващите крайни срокове за завършване на обучителните модули, достъпни от http://culpeer.eu/moodle/course/view.php?id=3.

        

                                                   

 

 

В периода 28 януари – 2 февруари 2018г. във връзка с проект 2IMINED (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223) представители на ФРКБПГО и на МОМ се включиха в краткосрочно обучение за екипа, проведено в Рига, Латвия.
Целта на обучението беше участващите експерти да получат необходимата информация и умения за използване на платформата с информационния продукт за мигранти, за да могат от своя страна да проведат представяния пред мигранти на местна почва.

          

 

 

13 От октомври 2017г. ФРКБПГО започна изпълнението на проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“, финансиран от Европейски съюз и Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
  Проектът е с договор номер BG05M9OP001-4.001-0010-C01 и краен срок за изпълнение – 31.12.2018г.

  Партньори на ФРКБПГО са СУУНЗ „Луи Брайл“, София, СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна и Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение.  Подробности и актуална информация за проекта можете да намерите на сайта: https://www.appliedtheatre-cubufoundation.eu

Структурни фондове на ЕС - Единен информационен портал: http://www.eufunds.bg

11 12

 

                   

В периода 22-25 март 2017г., във връзка с проект LEAF – Learning families (Семействата се учат), подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - номер на договора 2015-1-UK01-KA201-013815, представители на ФРКБПГО взеха участие в предпоследната партньорска среща по проекта в Краков, Полша. По време на тази среща участниците финализираха концепцията за учебните модули, които предстои да бъдат създадени на база на акумулираните и тествани предложения за неформални дейности с деца и родители, целящи успешно включване в училищния живот от страна на родителската общност.
Кратко описание на проектната идея и реализирани дейности до момента, както и концепцията за модулите, които скоро ще станат реалност и ще бъдат предложени на вниманието на училищната общност в България, можете да откриете в приложената тук брошура.                                                               

В периода януари-март 2017г. във връзка с проект 2IMINED (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223) ФРКБПГО проведе проучване сред мигрантската общност в страната относно информационните проблеми, с които хората, желаещи да имигрират в България се среща преди да предриемат пътуването, както и проблемите, с които се сблъскват впоследствие, когато вече са на българска земя. Освен това интервюирахме експерти, работещи в сферата на подпомагането на успешната интеграция на имигранти в страната, като водещите въпроси бяха свързани с дейностите по информиране, от които според тях се нуждаят чуждите граждани. Резултатите от нашето проучване и проучванията, проведени в останалите страни партньори по проекта ще бъдат обработени и използвани за целите на създаването на иновативен информационен онлайн инструмент за мигранти, който да улеснява тяхната успешна интеграция в страната домакин.


                           


В периода януари-април 2017г., във връзка с изпълнението на проект HealthEDU, подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196, ФРКБПГО предостави на включените от България училища и детски градини материали и информация за организиране на дейности с децата и родителите във връзка със Световния ден на здравословното хранене, Световния ден на водата и Световния ден на здравето. Снимков материал и информация за проведените дейности е наличен в изобилие във фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/healtheducommunity/?fref=ts


                                 


Във връзка с изпълнението на проект 2IMINED (подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223) ФРКБПГО, в сътрудничество с мисиите на Международната организация за миграция в София и Бургас представи проекта и проведе проучване сред участниците на две информационни събития – на 27 януари 2017г. в София, в сградата на БЧК и на 17 февруари 2017г. в Морското казино в гр. Бургас.

На 6-7 февруари 2017г. в София бе проведена първата среща по проект CULPEER FOR INTEGRATION подпомогнат по ключово действие 2 „Стратегически партньорства“ на програма Erasmus+ - Nr. VG-IN-NW-16-24-023076, благодарение на която партньорите положиха основите на първия интелектуален продукт – ръководство за реализиране на подходи за културно и взаимно обучение в училищата за целите на успешната интеграция на деца и младежи в риск от изолация. Изготвеният по време на срещата въпросник за училища бе от голяма полза за успешното проучване на представите и опита сред училищата от страните партньори във връзка с културното и взаимно обучение и нагласите им спрямо приложимостта му.
За средата на юни 2017г. е планирано провеждането на втората партньорска среща в Хамбург, Германия, където участниците ще имат възможност да се запознаят практически и отблизо с подхода културно и взаимно обучение, благодарение на посещението в Хамбург по същото време на група от KinderKulturKarawane.


                                            


От месец ноември 2015г. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество започна своята работа като партньор по проект „Семействата се учат", подпомогнат по програма Erasmus+, номер на договора 2015-1-UK01-KA201-013815, с водеща организация Selby Trust (Великобритания). Проектът включва партньорски организации от 5 страни – България, Великобритания, Италия, Полша и Румъния.
Проектът "Семействата се учат" има за цел да засили връзката между родителите и училището.
Значителна част от учениците не получават от семействата си достатъчно помощ, подкрепа или насърчение по отношение на тяхното образование. Връзката между проблемите на децата в училище и липсата на родителски ангажимент е добре установена. Причините родителите да не участват в училищния живот са много и различни - от липсата на родителски очаквания и работни ангажименти до липсата на доверие в работата с професионалните педагози. Настоящият проект има за цел да помогне за премахването на бариерите и нагласите, които създават проблеми на младите хора в образователната система, които вредят на техните възможности за професионално развитие и социална мобилност. Проектът цели да даде възможност на родителите да реализират потенциала си като съветници и възпитатели и да работят заедно с училището в подготовката на децата, за да ги направят уверени, знаещи и можещи млади хора, които по-лесно да намерят своя професионален път в бъдеще.
Тук можете да свалите по-подробно описание на проекта, формуляр за представяне на училище, което проявява интерес за включване в дейностите по проекта, въпросник за учители и администратори, както и въпросник за родители.
За повече информация и контакти cubufoundation@gmail.com или 02 4342244 и 0898 523960.

                                                          

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество с финасoвата подкрепа на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски” организира и провежда във връзка с проект по мярка 331 „Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3” от Стратегията за местно развитие (СМР) на Сдружение „МИГ Раковски” семинар на тема «УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ», с лектори Зорница Станева и д-р Миглена Молхова-Владова – 11, 12 и 13 юни 2015г. Повече информация: тук.

От април 2015г., заедно с партньори от още 7 страни, ФРКБПГО стартира изпълнението на проект „Не само честна игра”, одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Номер на договора 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SC. Подробности за проекта можете да откриете тук.
                                       

В края на 2014г., заедно с партньори от 5 държави, ФРКБПГО стартира изпълнението на проект V.I.S.I.ON: Visual Impairment Social Inclusion ON, подкрепен от програма Erasmus+, KA2 и българската национална агенция Център за развитие на човешките ресурси. Сайт на проекта: www.vision-erasmusplus.eu. Подробности за проекта можете да откриете и тук.
                                                       

От януари 2014г. Зинев Арт Технологии ЕООД започна работа като партньор по проект проект Goerudio (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма Учене през целия живот – Хоризонтална програма – Ключова дейност 4 Многостранни проекти. Портал на проекта: http://goerudio.pixel-online.org
                                                        

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ
Международна конференция „Бъдещето на образованието”
Флоренция, Италия - 16–17 юни 2011г.
Използваме възможността да ви поканим да вземете участие в международна конференция “Бъдещето на образованието», която ще се състои във Флоренция, Италия на 16 и 17 юни 2011г.
Целта на конференцията е да промоцира споделянето на добри практики и транснационално сътрудничество в сферата на приложението на иновативни образователни и обучителни стратегии, методологии и решения. Конференцията ще бъде отлична възможност за представяне на изпълнени и текущи проекти и иновативни инициативи в сферата на образованието.
Поканата за доклади е насочена към преподаватели и експерти, както и към координатори на проекти и инициативи в сферата на образованието и обучението.
Искаме да ви насърчим да подадете резюме на доклад, който да бъде представен по време на конференцията. Резюмето следва да бъде изготвено на английски език (300 думи) и изпратено по имейл към edu_future@pixel-online.net не по-късно от 14 февруари 2011г.

Важни дати
> 14 февруари 2011г.: Краен срок за изпращане на резюмета на доклади
> 28 февруари 2011г.: Съобщение за приемане / отхвърляне на доклади
> 21 март 2011г.: Краен срок за предаване на докладите
> 10 юни 2011г.: Краен срок за регистрация
> 16 - 17 юни 2011г.: Дати на конференцията

За допълнителна информация за конференцията, не се колебайте да се свържете с нас или да посетите сайта на конференцията: http://www.pixel-online.net/edu_future.

Ще се радваме да се видим във Флоренция през юни 2011г.

С най-добри пожелания,
Зорница Станева
Член на Организационен Комитет
zinevart@gmail.com

                                                            

ПЕТА ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ НА КУРС „ПРИЛАГАНЕ НА ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” НА ДОКТОР ФРАНКО БРУНО - продължаващо медицинско обучение по ортодонтия, ще се проведе в София на 7-8 януари 2011г. в хотел «Легенди».
За повече информация и записване се свържете с организаторката – Зорница Станева - по имейл renewco.staneva@gmail.com или на телефони 0889 306134 и 02 4342244.

                                                              

Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14
Четвъртата среща
по проекта бе проведена от 16 до 18 октомври 2010г. във Виена. Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава) и Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София).
По време на тази среща партньорите посетиха представления/уъркшопи и проведоха срещи за оценка с театър YES от Палестина и Gruppo Yauri от Боливия.
Датите за следващите срещи по проекта бяха заложени както следва – 27-28 януари 2011г. (Братислава), 6-8 април 2011г. (Любляна), 15 – 18 юни 2011г. (Хамбург).
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Третата среща по проекта се състоя в периода 29 септември 2 октомври 2010г. в Кьолн. Участници в срещата бяха: Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена),  Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава) и Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София).
По време на тази среща партньорите посетиха представления/уъркшопи и проведоха среща за оценка с група “Baobab culture troupe” от Гана.
Изчерпателният протокол, както и много снимков материал, са налични на блога на проекта: http://peerlearning09.blogspot.com/

Втората среща по проекта се състоя на 12 и 13 април 2010г. в София, България. Участници в срещата бяха Марион Кьоних и Улрих Дирман от Institut equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte/KinderKulturKarawane (Хамбург), Ерика Кьол от VIDC (Виена),  Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Анита Рамзак от Ekvilib Institute (Любляна), Миглена Молхова и Зорница Станева от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София) и Алена Кремпаска от People against Racism (Братислава).
По време на двата работни дена партньорите обсъдиха и взеха решения относно следните въпроси:
• Рамка на подходите за културно и взаимно обучение – примери за идентифициране и представяне на добри практики.
• Анализ на въпросници за качествена оценка.
• Осъвременяване на представянето в блога и на партньорските уеб сайтове.
• Планиране на срещата в Кьолн.
• Планиране на срещата във Виена.
• Определяне на дати за следващите онлайн срещи.
• Осъвременяване на работната програма и графика.

Първата среща по проекта се състоя във Виена на 20 и 21 октомври 2009г. Участници в срещата бяха Анита Рамзак от Ekvilib Institut (Любляна), Миглена Молхова от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (София), Торбен Восбайн от SPOR Media (Копенхаген), Ерика Кьол от VIDC (Виена), Марош Фундарек от People against Racism (Братислава), Улрих Дирман от Institit equalita e.V. (Кьолн), Бетина Кохер и Ралф Класен от Buro fur Kultur und Medienprojekte GmbH / KinderKulturKarawane (Хамбург).
По време на тази среща участниците представиха партньорските организации и проведоха дискусия относно различните ситуации в страните партньорите по отношение на миграцията / бежанците / малцинствата / приемането на изкуството като средство за обучение.

Партньорите решиха да изработят примери за добри практики и ФРКБПГО ще предостави формуляра, чрез който тези добри практики да бъдат представени. С цел трупане на практически опит участниците в срещата посетиха представление и дискусия с Freedom Theatre от Палестина – група от инициативата KinderKulturKarawane.
                                                             

В периода 19-21 февруари в хотел LEGENDS, София, ще се проведе курс “Zerobase диагностична система” – второ ниво, с лектор д-р Франко Бруно, Италия. За повече информация относно програмата на курса и лектора, моля отидете на специалната страница на курса: http://www.cubufoundation.com/bg/news/zerobase.html
                                                            

Проект: Подходи за културно и взаимно обучение с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски статус и социално-икономически проблеми, номер на договора  LLP-2009-GRU-LP-14
Подходите за културно и взаимно обучение се превръщат във все по-популярни педагогически методи особено що се отнася до неформалното обучение. Намерението на това партньорство е партньорите и техните екипи да обменят опит в сферата на културното и взаимното обучение. Оценката и разработването на методи следва да доведе до общ подход за бъдещи дейности и до създаването на европейска мрежа, прилагаща този обучителен подход за социална интеграция. Подкрепа за адаптиране и прилагане на тези подходи в практиката и интегриране в европейската мрежа ще бъде оказана особено на партньорите от новите страни членки на ЕС.
Целеви групи:
Главните целеви групи са обучителни институции, техните членове и служители, които работят с младежи в неравностойно положение или са мигрираща работна ръка и използват тези методологически подходи в образователните си дейности. Други целеви групи са млади хора на възраст между 16 и 24г., които са напуснали образователната система, намират се в неравностойно социално-икономическо положение и имат миграционно минало.
Партньорство:
Координатор на проекта: “Institut equalita” (DE) –  http://equalita.de/
Партньори: “Buro fur Kultur- und Medienprojekte” (DE) – www.kultur-und-medien.com
“Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation” VIDC (AT) –
“SPOR Media” (DK) - http://www.spormedia.dk
“Ekvilib Institute” (SL) – http://www.ekvilib.org/en
“Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество” (BG) – www.cubufoundation.com
“People against Racism” (SK)
                                                         

ВАЖНО! ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КУРС „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” – първо ниво /начинаещи/, продължаващо медицинско обучение по ортодонтия, акредитирано oт БЗС, ще се проведе в София на 5-7 декември 2009г.
Подробна информация за курса, програма и CV на лектора, както и форма за регистрация можете да намерите на: http://www.cubufoundation.com/bg/news/zerobase.html

Второ ниво на курс „ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” очаквайте в средата на февруари 2010г.
                                                          

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КУРС „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” – първо ниво /начинаещи/, продължаващо медицинско обучение по ортодонтия, акредитирано oт БЗС, ще се проведе в София на 23-25 октомври 2009г. Мястото на провеждане ще бъде уточнено средата на месец септември.
Подробна информация за курса, програма и CV на лектора, както и форма за регистрация можете да намерите на: http://www.cubufoundation.com/bg/news/zerobase.html

Второ ниво на курс „ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” очаквайте в началото на месец декември тази година.
                                                          

Курсът „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” – първо ниво /начинаещи/, продължаващо медицинско обучение по ортодонтия, акредитирано oт БЗС, ще се проведе в хотел «РОДИНА», зала МЕСТА.
Подробна информация за курса, програма и CV на лектора можете да намерите на: http://www.cubufoundation.com/bg/news/zerobase.html
                                                           

Във връзка с проект: „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА – ИНТЕРНЕТ И МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВО”, който се реализира по Програма за младежки дейности 2008-2010г. с финансовата подкрепа на ДАМС, предстои провеждане на мини уъркшопове за обучение с цел: подобряване познанията във връзка с европейскто културно наследство в областта на визуалните изкуства; предлагане иновативни методи за обучение и само-обучение; запознаване с виртуални източници на ресурси, практики и методологии в областта на обучението по изкуства.

Участници в уъркшоповете биха могли да бъдат всички млади хора с интереси в областта на визуалните изкуства на възраст от 18 до 35 години.

Уъркшоповете ще съдържат следните теми:
- Нови технологии в обучението по изкуства /съдържа «компютър и Интернет като ресурси за обучение по изкуства», «Интернет и новите технологии като нов модел за споделяне на знания и информация», «Арт-обучителни портали», «Оценяване на онлайн обучителни ресурси»/;
- Електронно обучение /съдържа «определение», «примери», «сравнителен анализ и оценка на различни примери на електронно обучение», «електронното обучение като технологична подкрепа на традиционното обучение», «очаквания на младите обучаеми», «промяна на ролятана младия учител в електронното обучение», «обучителни общности»/;
- Смесено обучение /съдържа « използване на нови технологии в обучение тип класна стая», «интегриране на материали за електронно обучение», «структура и главни характеристики на смесеното обучение», «планиране на смесеното обучение»/;
- Представяне на добри практики и полезни модели /представени са възможностите и ресурсите на порталите, създадени по проекти.
- Българските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Британските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Италианските визуални изкуства от 11 до 20 век ;
- Полските визуални изкуства от 11 до 20 век;
- Немските визуални изкуства от 11 до 20 век.

Всеки уъркшоп ще има продължителност 3 дни.
Провеждане в офиса на Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество – Младост 4, ул. «Атанас Москов», бл. 425, вх. 3, ет. 2, ап. 53.
Датите на уъркшоповете са както следва:
15-16-17 април; 22-23-24 април; 25-26-27 април; 29-30-31 май; 29-30-31 май; 12-13-14 юни; 15-16-17 юни; 19-20-21 юни; 22-23-24 юни; 26-27-28 юни.

За заявка и включване в някой от горепосочените уъркшопи, моля търсете ни на 02/8622506 и 0889/306134 или ни пишете на cubufoundation@mail.bg

                                                              

ВАЖНО: Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество в партньорство с ECM-Solution, Каляри, Италия - http://www.ecmsolution.it/ - доставчик на обучителни услуги, сертифициран от Италианското министерство на здравеопазването, организират обучителен курс „ВЪВЕДЕНИЕ В ПРИЛАГАНЕТО НА ZEROBASE ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА” – първо ниво /начинаещи/ - Продължаващо медицинско обучение по ортодонтия, акредитирано oт БЗС.
Курсът ще се проведе в София, от 15 до 17 май 2009г. - 3 дена, общо 32 учебни часа.
Лектор: Д-р Франко Бруно, Италия.
Всички участници ще получат сертификат, заверен от БЗС, признаващ получената допълнителна професионална квалификация.
Подробно описание на курса, автобиография на лектора и регистрационна форма можете да откриете ТУК.
                                                              

Официалната страница на проекта можете да намерите ТУК.
Покана за семинар „Съвременни подходи в обучението по изкуства - интернет и младежкото творчество"
„Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество” и „Център за образователни, социални и младежки дейности – Мъглиж” имат удоволствието да ви поканят да участвате в едноименния семинар по проект„СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА – ИНТЕРНЕТ И МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВО”, който се реализира по Програма за младежки дейности 2008-2010г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта Номер на договора 25-00-39 / 18.12.2008г., който ще се проведе на 30 януари 2009г. в хотел “Славянска беседа”.

Семинарът е предназначен за младежи /от 18 до 35 г./ с интереси в сферата на визуалните изкуства, включително млади преподаватели по визуални изкуства в начални и средни училища и цели да представи нови e-learning и мултимедийни подходи за създаване на обучителни материали, които да насърчат развитието на талантите в сферата на визуалните изкуства.

Краен срок за заявки за участие: 27 януари 2009 г.
За повече информация:
ел. поща: cubufoundation@mail.bg
тел. 0889/306134

                                                           

През месец ноември 2008г. стартира проект “On Air: European media education”/ “On Air: европейски проект за медийно образование” ко-финансиран от ЕС по програма Учене през целия живот, под-програма Коменски, номер на договора: 142299-LLP-1-2008-1-IT-COMENIUS-CMP.
Основната цел на проекта е да обедини училищата на европейско ниво в усилията им да превърнат новите медии не в заплаха за грамотността на учениците, а в средство за развитието както на уменията им за четене и писане, така и на критичния им подход към разбиране на реалността чрез използване на информацията от медиите.

Водещата организация по проекта е Faculty of Communication Sciences, University of Rome “La Sapienza”, а партньори са:

         
INFOREF, Белгия;
          Зинев Арт Технологии ЕООД, България;
          Kaunas University of Technology, Литва;
          Easy Technologies S.r.l., Италия;
          Pixel, Италия;
          MED – Media education – Association for education to media and communication,           Италия;
          WSINF – The College of Computer Science, Полша;

Текущо информация за “On Air” ще бъде публикувана на страницата на Зинев Арт Технологии: www.artsbg.net, а съвсем скоро и на официалния уеб-сайт на проекта: www.onair.medmediaeducation.it. На тези два адреса ще можете да се запознаете с дейностите по проекта, както и с възможностите за включване на нови училища към групата на бенефициентите.
                                                       

Във връзка със стартиралия декември2007г. проект „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски /номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius/, насочен към учители и ученици от Европейски училища, които биха желали да получат познания за най-ярките представители на европейското изкуство за последните 10 века, партньор Зинев Арт Технологии би желал да съобщи, че е вече готово съдържанието на електронния обучителен курс за българксо изкуство през последните 10 века и той е вече публикуван на портала на проекта на английски и предстои публикация на български език.

Предстои публикуването на обучителните курсове за изкуство от Германия, Полша, Италия и Великобритания.
През следващите месеци, изработените курсове ще бъдат представени посредством онлайн едночасови срещи на партньори по проекта и заинтересовани преподаватели, които ще се осъществят благодарение на софтуера за онлайн конференции FlashMeeting.
За да се запознаете с темите и съдържанието на всеки един от националните курсове, можете да посетите: http://michelangelo.pixel-online.org/index.php
и да влезете с потребителско име „Teacher” и парола „Pixel”.
Графикът на представяне на различните национални курсове ще бъде както следва:

      27 февруари – българско изкуство

      27 март - британско изкуство
      29 април – италианско изкуство
      29 май – полско изкуство
      26 юни – немско изкуство

За да заявите интерес за включване към групите, които ще участват на тези представяния, моля изпратете имейл до zinevart@gmail.com.
Освен това, през месец септември 2009г. във връзка с проекта Микеланджело водещата организация Pixel
ще организира 5 дневен квалификационен курс по програма „Индивидуални квалификационни дейности” Коменски, който ще се проведе във Флоренция и за включване в който бихте могли да кандидатствате за финансиране пред Центъра за развитие на човешките ресурси, който е българската национална агенция по програмата. За повече информация за процедурата и възможностите за включване, не се колебайте да се свържете с нас.
                                     

От декември 2008г. стартира проект: „Микеланджело: Отключване на европейското изкуство”, финансиран от Европейската Комисия чрез програма Учене през целия живот – под-програма Коменски, номер на проекта: 134318-LLP-1-20071-IT-Comenius.
Общата цел на проекта е да подобри познанията на европейските граждани във връзка с европейското културно наследство и по-специално в областта на визуалните изкуства. За да бъде постигната тази цел, необходимо е да се тръгне от сферата на образованието – от училищата.
Конкретната цел на проекта е да предостави на европейските учители по изкуства и техните ученици възможността да се запознаят със и да проучат най-известните и важни представители на общоевропейското изкуство. За тази цел ще бъде създадено виртуално пространство за учители по изкуства и техните ученици, където ще бъде публикувана информация и обучителни материали относно най-ярките национални представители на визуалните изкуства за последните 10 века от страните участници в проекта (от година 1000 до година 2000).
На адрес http://michelangelo.pixel-online.org/ вече е активен проектният портал. Партньорството е готово със селекцията и детайлното описание на избраните за най-забележителните творци/творби за последните 10 века в партньорските страни и материалът би бил от интерес за преподавателите по изкуства и техните ученици. От този линк можете да свалите преведената на български език брошура на проекта.

                                                           

 
Експерти от ФРКБПГО участват като обучители в проект по трансгранично сътрудничество България – ТурцияИзграждане на капацитет за разработване и управление на съвместни проекти в трансграничния регион Ивайловград – Меджидие”,
номер на договора BG 2005/017-453.02.01.01-04.
Обученията се провеждат в Ивайловград, България и обхващат 25 часа теория и 33 часа практика във връзка с разработване на проекти и управление на проектния цикъл. Обученията се извършват на модулен принцип както следва: Модул 1: Подготовка за предстоящите предизвикателства /19, 20 и 21 март 2008г./; Модул 2: Разработване и управление на проекти /7, 8, 9, 10 и 11 април 2008г./; и Модул 3: Изпълнение на проекти /28, 29 и 30 май 2008г./
За повече информация: http://www.ivaylovgrad.org/

ФРКБПГО официално получи акредитация за работа във връзка с дейност Европейска доброволческа служба по програма Младежта в действие и планира подаване на проект до 1 септември 2008г. Акредитационният номер на ФРКБПГО е 2008-BG-16 и за периода 2008-2010 Фондацията ще работи като изпращаща/посрещаща организация.
Чуждестранни доброволци, интересуващи се от дейностите на Фондацията, могат да посетят още http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID =22000038116 и да изпратят запитвания до нашия екип с цел кандидатстване за включване. Доброволци от България могат да прегледат базата данни с акредитирани организации на http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm с цел да си изберат чуждестранен проект, в който да вземат участие. Ние бихме могли да ги подкрепим в това начинание.
                                                         
Фондация „ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” възложи на ФРКБПГО изпълнението на проучване – „Чувствителен по отношение опазване на природата трафик” и изработването на концепция за проучване на неизследваните възможности в
транс-граничните връзки и мрежи на взаимодействие (за Българската зона на ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС за граничната зона с Р. Гърция) във връзка с изпълнението на проект BG 2004/016-919.05.01.01.019 - ”ЗЕЛЕНИЯТ ПОЯС – Опазване и валоризация на най-дългата природна система в Европа” по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG IIIB (CADSES), финансиран по програма ФАР транс-гранично сътрудничество BG BG 2004/016-919.05.01.01.
Първата фаза на работата вече приключи успешно. В началото на 2008г. експертите от ФРКБПГО ще предадат и втория етап от възложените им по договор дейности.

Eксперти от Фондацията бяха поканени да изнесат лекции по време на два семинара организирани от Национален център за териториално развитие. Целевите групи на семинарите са представители на местните власти в страната.
Първият семинар ще бъде проведен на 6 и 11 декември 2007г. в конферентната зала на НЦТР /Ул. Алабин 16-20, София 1000/ и е озаглавен Изграждане на капацитет за участие в провеждането на регионалната политика и управление на средствата от фондовете на ЕС". В рамките на този семинар лекцията, поверена на експертите от фондацията, е “Управление на средства от фондовете на ЕС”.
Вторият семинар ще бъде проведен на 7 и 12 декември 2007г. В конферентната зала на НЦТР и е озаглавен «Подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства при формулирането и реализацията на местните политики с участието на социално-икономическите партньори». В рамките на този семинар лекциите, поверени на експертите от фондацията са «Форми на междуобщинско партньорство за реализиране на регионални проекти - законови възможности и ограничения» и «Правила и процедури за избор на “най-добър партньор” – определяне на критерии, прозрачност и равнопоставеност при избора».
                                                          

От началото на месец ноември ФРКБПГО инициира дейности свързани с програма „Младежта в действие” на ЕК и по-специално дейност 2: Европейска доброволческа служба.

Очаквайте през 2008 година възможностите за включване на доброволчески инициативи.

      

  

                                                            

Експерти от ФРКБПГО предоставиха консултантски услуги на Община ново село във връзка с проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица” съфинансиран

от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния.
Договор номер : 2004/016-783.01.03.06.

http://www.nttcentres.eu/

Експерти от ФРКБПГО разработиха мениджмънт план за развитие на НАР Яйлата и Тауклиман и маркетинг стратегия на интегрирания туристически продукт по проект “НАР “Яйлата” –

туристическа атракция с развита и достъпна инфраструктура”.
Договоро номер BG 2003/004-937.11.03-19.

http://www.yailata-kavarna.eu/index.php

ФРКБПГО бе поканена за партньор по проект пред програма "Европейски предавания" подготвян от Natural Life Association, Анкара, Турция. Проектът е насочен към създаването на филми по въпроси на европейската интеграция и връзката й с образователната система в Турция.
                                                           
Рени Бакърджиева - "Огън"
Пред програма MATRA/KAP на Кралското Холандско Посолство, ФРКБПГО представи проект "Евмолпия - Път към светлината", чиято цел е възстановяване статута на културна дестинация на местността Евмолпия в Пловдив, както и превръщането й в сцена, на която талантливи български младежи да представят своите произведения - музикални, поетични, художествени, танцови.
ФРКБПГО разработи и подаде проект "ALBANIAN ROUTE - Albanian Civil Society Informed and Educated - Reaching OUT to Europe", в партньорство с Регионалната Агенция за Развитие в град Корце, Албания. Проектът предстои да се осъществява по програма Albania CARDS 2005, Насърчаване ролята на гражданското общество в процеса на Европейска интеграция.

Регионална Агенция за Развитие - Корце (Regional Development Agency, Korce): www.rda-korca.org

ФРКБПГО разработи и подаде проект "Програма за оживяване на местната икономика и инвестициите, за насърчаване на заетостта и кохезията в община Ивайловград - ПОМИНЪК", в рамките на програмата Активни услуги на пазара на труда - АУПТ - Планиране на местното икономическо развитие.

Проектът е подкрепен от община Ивайловград.
Експерти от Фондацията предоставиха на Община Каварна консултантски услуги за изработването на учебни материали по агро-, културен, еко- и спортен туризъм. Взеха участие в провеждането на теоретично обучение в Община Каварна и подпомогнаха специалистите от отдел Евроинтеграция от общината в изпълнението на промоционни дейности по проект "Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма", договор №: BG-05-CF-011, кофинансиран от Европейската Комисия по Програма "Леонардо да Винчи", Покана за предложения DG EAC/92/04 "Предоставяне на субсидия за Валоризационни Конференции за представяне на резултати от проекти, осъществени по програма Леонардо да Винчи".

Уеб-сайт на проекта: www.kavarna-valorization.com.
© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.